Amigurumi. Crochet toy. Jolie Toutou, the white puppy. Amigurumi. Crochet toy. Jolie Toutou, the white puppy. Amigurumi. Crochet toy. Jolie Toutou, the white puppy.